Ανώνυμου του Έλληνος: «Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί Ελευθερίας» (1806)

Φιλολογική απομνημείωση

Κείμενο-Σχόλια-Εισαγωγή

Γ. Βαλέτας

Μελετήματα

Ν.Α. Βέης – Μ. Σίγουρος

Έκδοση τρίτη

Αθήνα

Βιβλιοεκδοτική

1957

Δι᾿ οὗ ἀποδεικνύεται, πόσον εἶναι καλλιωτέρα ἡ Νομαρχικὴ Διοίκησις ἀπὸ τὰς λοιπάς, ὅτι εἰς αὐτὴν μόνον φυλάττεται ἡ Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τί ἐστὶ Ἐλευθερία, ὁπόσων μεγάλων κατορθωμάτων εἶναι πρόξενος, ὅτι τάχιστα ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ συντρίψῃ τὰς ἁλύσους της, ποῖαι ἐστάθησαν αἱ αἰτίαι ὁποὺ μέχρι τῆς σήμερον τὴν ἐφύλαξαν δούλην, καὶ ὁποῖαι εἶναι ἐκεῖναι, ὁποὺ μέλλει νὰ τὴν ἐλευθερώσωσι.

Περιεχόμενα

[Εἰσαγωγὴ]

[Βιβλίο πρῶτο]

«Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί Ελευθερίας»

[Βιβλίο δεύτερο]

«Τύραννοι και δούλοι»

[Βιβλίο τρίτο]

«Η Ελλάδα στα δεσμά της»

[Βιβλίο τέταρτο]

«Οι σύνεργοι της τυραννίας»

[Βιβλίο πέμπτο]

«Η ανάσταση του γένους»

[Διάλογος]